Ovim općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) u svrhu transparentnosti pobliže se definiraju pojedini termini i odnosi, načini ispunjenja obveza među ugovornim stranama, a koji vrijede u slučaju sklapanja Ugovora.

1.TERMINI

1.1. Studio je Pole Dance Fitness Studio u Zagrebu i Splitu, (u daljnjem tekstu Studio).

1.2. Korisnica usluge (u daljnjem tekstu: Korisnica) je svaka pravna ili fizička osoba, koja je sa Studiom sklopila Ugovor o pružanju usluga, a koje su u opisu djelatnosti Studija i koje isti nudi u svojim promotivnim materijalima.

1.3. Usluge u smislu Općih uvjeta poslovanja su sve usluge koje Studio nudi korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO) smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je Studio oglasio. Uslugama se prvenstveno smatraju tečajevi plesa u skladu sa člankom 1.4.1.4. Studio na WEB stranicama pojedinačno opisuje svaku pojedinu uslugu koju pruža. U smislu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika, cijene itd. Uslugom se smatra ono što je Studio naznačio ili opisao u opisu programa ili koje druge usluge.

1.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Studija i Korisnice, a odnosi se na pružanje usluga iz djelatnosti Studija. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.

1.6. Oglašavanje Studija je oglašavanje koje je isključivo Studio učinio dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi, a posebice objavljivanje na službenim WEB stranicama, te facebook stranicama Studija, i sl., kao i raspačavanje promotivnih letaka.

1.7. Kontinuirani rekreativni program Pole Dance Fitness je usluga koju Studio pruža, a koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu unutar ciklusa, a održava se kao izvođenje nastave pred grupom. Broj sati unutar ciklusa označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. Redovnim rekreativnim programom Studio smatraju se tri različita nivoa programa pod nazivima: Osnovni program, Next Level i Master level. Detaljni plan, raspored i način održavanja redovnog rekreativnog programa opisan je na WEB stranicama te na oglasnoj ploči u poslovnom prostoru.

1.8. Grupa je broj polaznika čiji broj utvrđuje Studio, a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge. Redovan rekreativni program se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima. Studio zadržava pravo promjene termina grupe, te se obvezuje Korisnici ponuditi adekvatan zamjenski termin u skladu s mogućnostima i pravilima Studija koja su detaljno opisana na web stranicama te oglasnoj ploči u poslovnom prostoru.

1.9. Ciklus je vremenski period na kojem se temelji jedinična cijena usluge redovnog rekreativnog programa Studija. Jedan ciklus traje 4 (četiri) Pole Dance Fitness sata (U nastavku PDF sat) i nedjeljiv je po cijeni izuzev u slučajevima gdje su, zbog iznimnih razloga, Studio i Korisnica dogovorili drugačije. U ciklusu održava se jedan PDF sat tjedno.

1.10. PDF sat je vremensko razdoblje na koje je podijeljen ciklus u rekreativnom programu kao cjelovita usluga. Jedan PDF sat traje 120 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, Studio i korisnik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati.

1.10. Cjenik je popis svih usluga koje pruža Studio u kojemu su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o Porezu na dodanu vrijednost.

2. SKLAPANJE UGOVORA
2.1. Ugovor o pružanju usluga Studio sklapa sa svakom Korisnicom. Ugovor je sklopljen kada su ga potpisale obje ugovorne strane.
2.2. Ugovor je sklopljen i kada je druga ugovorna strana prihvatila pisanim putem (npr. e-mailom) točno određenu ponudu Studija i uvjete plaćanja iste, koju je Studio objavio na svojim WEB stranicama ili na bilo koji drugi način za specijalne usluge koje nisu dio redovnog rekreativnog programa.
2.3 Ugovor se smatra važećim dok ga jedna od dvije ugovorne strane ne raskine pisanim putem (npr. e-mail).

6. PLAĆANJE

6.1. Plaćanjem ugovorene cijene, Korisnica ispunjava svoju ugovornu obvezu.
6.2. Obračunska jedinica za plaćanje usluge je ciklus, odnosno vremenski period od 4 tjedna kroz koje se odradi 4 PDF sata.
6.3. Pravila i dinamika plaćanja usluge detaljno je opisana u pravilima pohađanja redovnog rekreativnog programa koja su detaljno opisana na WEB stranicama te na oglasnoj ploči u poslovnom prostoru.
6.5. Nakon početka ciklusa, Korisnica ne može odustati od ugovora i tražiti povrat novca, ili ne platiti uslugu za započeti ciklus, osim zbog neispunjenja od strane Studija.
6.6. Neispunjenjem od strane Studija se smatra samo neispunjenje obveze iz čl. 1.7. ovih Općih uvjeta. Svaka promjena dopuštena na temelju ovih Uvjeta ili dobrih poslovnih običaja ne smatra se neispunjenjem od strane Studija.

7. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI
7.1. U odnosu na treće osobe, Studio je isključivi nositelj svih autorskih prava na svim programima koji se odvijaju unutar Studija, osim ako je naznačeno drugačije, odnosno ako je neki program naznačen kao gostujući.
7.3. Korisnik je u smislu Čl. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka suglasan da Studio prikuplja njegove osobne podatke (ime, prezime, adresa, mjesto rođenja, zanimanje, broj telefona i sl.),  isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima, obavještavanju o novim uslugama i sl.
7.5. Korisnik odgovara za svako vrijeđanje autorskih prava Studija, kao što je npr. neovlašteno provođenje programa Studija na nekom drugom mjestu bez znanja i pristanka Studija.

8. ZAVRŠNE ODREDBE
8.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Ugovore koje Studio sklopi s korisnicama, za svaku pojedinu uslugu, a stranke s njima budu izričito upoznate.
8.2. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sve ugovore, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor ne poziva na neke druge Opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Studio.
8.3. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Studio će izvijestiti Korisnike usluga objavom izmjena na službenim WEB stranicama i na oglasnoj ploči Studija.
 8.4. U slučaju ikakvog spora, strane se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, strane ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.